Bedömning och märkning bestämmelserna tillämpas på preparat och substanser som klassificeras som farligt att:
innehåller åtminstone ett ämne som klassificerats som farligt, och klassificeras som består en chans för eld alternativt detonation, en fara för hälsa alternativt en fara för miljön.

Bestämmelserna gäller också preparat som ej klassificeras som farliga men:
på som ett säkerhetsdatablad måste kompileras (enligt artikel 31 i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006), alternativt
vilkas förpackningar behöver vara försedda med barnsäkra förslutningar och / alternativt taktila varningar för bege sig alternativt på förpackningen till vilka särskilda märkningar måste placeras enligt bilaga 3 till förordning om principerna kemiska klassificering samt märkning

Det affärsverksamhet som ansvarar för att befria en kemikalie på marknaden alternativt tillhandahålla den för användning skall ge dylik info om de fysikaliska och kemiska egenskaper samt hälso-och miljöeffekter utav kemikalien levereras av det som rimligen är att få och tillräckliga för att fullgöra de krav som ställs på den genom handledning av legislatur (skyldighet att inhämta upplysningar, på grundval utav vilken kemikalien kan klassificeras och märkas enligt kategorier som anges i 3 § kemikalier förordningen samt dess ask märkas i enlighet med 16 § i kemikalier förordningen (som behövs i enlighet med 5 § i kemikalier förordningen).

Företaget måste se till att den förpackning som kemikalien levereras är hållbart samt säkert och att förpackningen bär informationen varningstexter (dvs. farosymbol (Varningsetikett), R-och S-fraser) och bruksanvisning som krävs för bestämdhet och identifikation.

Paket etiketter

En farlig kemikalie (preparat) får ej släppas ut på marknaden alternativt levereras för att begagnas om därnäst uppgifterna ej är markerade tydligt och outplånligt om markering av förpackningen:
1. firmanamn alternativt annan beteckning utav beredningen,
2. nickname, adress och telefonnummer företagets förpliktelse;
3. de farliga ämnen som ingår i preparatet;
4. farosymboler och farobeteckningar samt deras namn;
5. de standardfraser som anger fara, dvs “R-fraser”;
6. de standardfraser som anger säkerhetsåtgärder, dvs “S-fraser”;
7. mängden utav innehållet i beredningen om de är vikta detaljhandelsförsäljning samt
8. annan markering som krävs för en bestämd bruk utav kemikalien

Följande info skall lämnas på förpackningen till en riskabel kemikalie (ämne) släpps ut på marknaden eller levereras för användning:
1. Namnet på ämnet som ges i förteckningen över farliga ämnen;
2. beteckning, adress och telefonnummer företagets förpliktelse;
3. de farosymboler samt farobeteckningar samt deras namn;
4. de standardfraser som anger bege sig, dvs “R-fraser”;
5. de standardfraser som anger säkerhetsåtgärder, dvs “S-fraser”